fbpx

Кундалини Йога

Кундалини Йога

🇧🇬 Аз съм Галина Стакева и започнах да преподавам Кундалини йога 2007 по времето на една моя бременност, като от 2004 практикувам интензивно самостоятелно и в групи и съм във връзка със своите учители от Франция. Класовете са подходящи за всички – както за начинаеши, така и за напреднали не само в Кундалини йога , но и в други традиции. Ако не разбираш Български, но пък разбираш малко английски или даже френски 🙂 , си също добре дошъл, предвид дългогодишния ми опит в многоезични класове и стажове, но и защото в клас говорим на езика на любовта 🙂.
Кундалини йога е фина работа. Тя изкарва на показ по деликатен и интимен начин тези аспекти от нас, които не приемаме, не искаме да видим или дори не подозираме, че съществуват, за да ги видим, приемем и обикнем и това е „партньорска връзка“ между крайния аз и безкрайния и безпристрастен наблюдател във всеки един от нас и във всичко.
Кундалини йога, по начина, по който ми е предадена и я предавам е преди всичко практика. Ако трябва да отговаря на някакви очаквания, освен случките, които не могат да се опишат с думи, то Кундалини йога успокоява ума, който приема своята естествена роля и се прекланя пред сърцето, за да започне да му служи; осветлява все повече и повече неосветените места от подсъзнанието – „Човек не става просветлен, като си представя фигури от светлина, а като осъзнава собствената си тъмнина.“; връща от вътре навън доверието в живота и разбирането, че ако не виждаш бог (вътрешната интелигентност) във всичко, значи не виждаш бог въобще.
Кундалини йога в клас, макар и в група, е индивидуална практика, а енергията на групата засилва твоята енергия. Ти си уникален и твоите изживявания са тези, които имат значение за теб и твоето порастване. Кундалини йога те свързва с твоя вътрешен учител, с който ти така или иначе си свързан, но понякога забравяш. В класа аз съм на твое разположение, предавам техника, но и енергия, следя времето и какво се случва с теб и как си, а ти си този, който върши цялата работа и може да си благодариш за това!
Практиката на кундалини йога е терапия, в която ти чрез спонтанно случващото се наблюдение, се водиш от страховете към любовта, от аза към ние. Разбира се учителят в клас е там на твое разположение. Кундалини йога ти дава възможност в неутрална среда да разпознаваш на фино ниво (не е нужно да го видиш с ума си, виж го с вътрешното си зрение) връзките, моделите, символите на родовата ти енергия, да ги приветстваш, приемеш, залюбиш като част от теб, да ги интегрираш, и да се разотъждествиш с тях и да бъдеш ти чисто истински 🙂
Кундалини йога е йога на автентичността и цели да се “свържеш“ с интуицията ти, да си истински и цялостен. Кундалини йога не е един клас. Кундалини йога е процес, дълбoк процес. Колкото повече, толкова повече.
В класа бъдете готови да сте статични в позите или динамични в движенията си, да дишате, да се концентрите, да вибрирате, да сте във вътрешния си звук, да сте във вътрешната си тишина, да пеете, да танцувате, да релаксирате, да хъркате, да ръмжите, да се смеете… Традиционно използваните мантри (не по религиозен начин, а като вибрации) са мантрите предадени от Йоги Баджан от традицията на сикхите, която е доста млада традиция, но Йоги Баджан дава и някои доста по-стари мантри на санскрит . В класа обаче може да попаднете и на практики с мантри (вибрации) от Християнството, Исляма, Будизма и др.,и както казах не по религиозен начин, а с уважението и разбирането, че всичко е едно. Понякога, според енергията на групата, в клас може да се случи Динамична Ошо медитация или друга Ошо техника, Тантра Йога, Венера крия и др.
Поздрав, Галина
Галина Стакева (Прем Шела) – учител по Кундалини Йога, обучена и акредитирана към Френската школа и Френската федерация по тантра кундалини йога Ecole Du Tantra, основана от Ананд Шараби

Обмен 13 лв. , карти важат
Записване +359 894 488 809 или чрез онлайн регистрация
МЕСТАТА СА ОГРАНИЧЕНИ !
🇬🇧 I am Galina Stakeva and I started teaching Kundalini Yoga in 2007 during a pregnancy of mine. I practice intensively since 2004 personally and in groups and stay in connection with my teachers from France. My classes are appropriate for everyone, no matter how deep is your practice in Kundalini Yoga or any other tradition. Feel free to visit my class even if you don’t speak Bulgarian, but understand some English or French. In the classes the language of love is spoken 🙂 but yes, I have over a decade experience in multinational groups, so you are very welcome!
Kundalini Yoga is fine work – work with shadows and lights 🙂 . It exposes in a delicate and intimate way those aspects of us, which we do not accept, do not want to see or do not suspect they exist, in order to recognize them, accept them and love them. This is a partnership between your finite self and the infinite and neutral observer in each of us and in all.
Kundalini yoga, in the way it is given to me and in the way I give to you, is first of all and most of all practice.
If I need to respond to some expectations, then beyond the indescribable with words experience, Kundalini yoga calms the mind, and the mind realizes its natural role to acknowledge, respect and serve the heart; We enlighten those hidden in the shadows and darkness parts of us to love and accept them, as part of the whole– “One does not become enlightened by imagining figures of light, but by making the darkness conscious”. The practice gives choice to regain your trust in life and to understand from within that if you don’t see god (the inner divinity and intelligence) in all, you don’t see god at all.
Kundalini yoga in class, even though in a group, is an individual practice, where the group energy amplifies your energy and this is your personal experience that matters and your personal growth. Kundalini yoga connects you with your inner guide, and you are already connected and you are already there in the best way, but still this happens as a reminder. In the class I am at your disposal, to bring you the technique, but also to share energy, to follow the time and how are you. You are the one, who makes the greatest job in class and you can thank yourself for this!!!
The practice in KY is therapy, in which you spontaneously observe and self-coach yourself from fears to love, from finite to infinite, from I to We. Of course the teacher is there at your disposal. Kundalini yoga gives you the chance in neutral environment to recognize at a refined level (not necessary to include your mind, but make it neutral and observe with your inner eyes and senses) the relations, models and symbols of your ancestral energy, acknowledge them, accept them, love them, integrate them and un-identify with them to stay pure authentic.
KY is yoga of authenticity and targets your “connection” with intuition, so you be authentic, integrated and total. Kundalini yoga is not just a class, it’s a process. The more you practice, the more you benefit.
In class, be ready to stay static in poses, dynamic in the movements, to breathe, to concentrate, to vibrate, to be in your inner sound, to be in your inner silence, to sing, to dance, to relax, to snore, to laugh… Traditionally, in class we use the mantras (not in a religious way, but as vibrations) given by Yogi Bhajan from the Sikh tradition, which is a pretty young tradition, but he has also given mantras from thousands years ago in Sanskrit either. In class you can have the case that we practice with mantras also from other traditions like Christianity, Islam, Budism, Judaism etc…. with the respect and understanding that we are all one. Depending on the energy of the group, it can happen that I give in class some Dynamic Osho meditation or another Osho technique, Tantra Yoga, Venera Kriyas etc….
Sincerely yours, Galina
Galina Stakeva (Prem Chela) – Kundalini yoga trained and certified by the French School and Federation in Tantra Kundalini Yoga, founded by Jean-Jaque Rigou (Anand Sharabi), a disciple of Yogi Bhajan and Osho, psychotherapist, writer and poet

Предстоящи събития