fbpx

Yoga Workshop Движение и Тишина със Стефани Ханджийска @ Мандала Йога

Yoga Workshop Движение и Тишина със Стефани Ханджийска @ Мандала Йога

На 25ти април, понеделник, ви каним в Yoga District, студио Мандала на еднократен уъркшоп със Стефани Ханджийска – танцов артист и йога преподавател, базирана в Лондон, Великобритания.
📅 25ти април, понеделник
⏰ 17:15ч с продължителност 75 минути
📌 Yoga District, Студио Мандала
🏷️ 20 лева
За записване: https://bit.ly/369YNlQ
✨ За уъркшопа:
Йога уъркшопа Движение и тишина се фокусира в йога асана и диана практика от 8-те клона на йогата.
Уъркшопът е отворено ниво, и е подходящ за начинаещи, и вече практикуващи йога.
Уъркшопът ще следва структурата на йога асана виняса йога практика, с флуидни преходи и дълги задържания в избрани асани. Във внимателно избрани места, уъркшопът предлага възможност за свободно самостоятелно движение, слушайки сигналите на собственото тяло.
Движение и тишина се редуват в сесията, докато задълбочаваме усещанията за собственото си тяло.
В последните 15 минути от уъркшопа, ще успокоим пулса си и ще намерим пратяхара – отдръпване от сетивата, търсейки диана, място на вътрешна концентрация и тишина в себе си.
След уъркшопа, всеки от участниците ще получи специално приготвен плейлист за танцуване и йога практика, подготвен от Стефани за случая.
✨ За Стефани:
Стефани има повече от 24 години опит като професионален танцьор и хореограф на редица танцови филми и танцови произведения.
От 2014 до 2016г., Стефани е част от трупата на балет “Арабеск” под ръководството на Боряна Сечанова. Работи и живее международно между 2016г. и 2019 г. в страните Китай, Япония, Виетнам, Египет, Словения, Франция, Австрия и Великобритания.
През 2020, Стефани завършва магистратура “Съвременен танц” със специалност “Хореография” в едно от най-престижните учебни заведения за танц в света – London Contemporary Dance School.
От 2019та живее и работи в Лондон, като работата й като хореограф е селектирана за фестивалите Dance Umbrella 2020 и Resolution 2022.
През 2022, платформата за нова хореография Choreodrome, селектира новата работа на Стефани “Not a Crab, Not a Fish” за продуценстска подкрепа и резиденция.
Пътят на Стефани в йога започва през 2017та година, когато е на професионален договор във филм в Кайро, Египет. Йогата има трансформиращ ефект върху личната и професионалната практика на Стефани – успокоява емоциите, фокусира и избистря ума, помага за връзката с духовното и предлага начин за редовна самостоятелна практика и тишина в напрегнатия живот на международните танцови договори.
През 2021ва година, Стефани се дипломира със специална стипендия в 200ч учителски тренинг в училището TripSpace London през Yoga Alliance International.
Стилове на специализация в йога: Виняса, Ин, Възстановяваща йога, Пре и пост-натална йога.
Веднага след завършването си, Стефани започва да преподава в йога студията TripSpace London и The Lodge Space, както и да работи с индивидуални ученици в Лондон.
Повече за йога работата на Стефани: https://www.stephaniehandjiiskayoga.com/
Повече за танцовата й работа: https://www.stephaniehandjiiska.com/
*Уъркшопът не е подходящ за бременни жени в първия триместър на бременността.
Снимка: Габриела Илиева @Gabrielle’s Art
ENG:
On Monday, April 25, we invite you to the Yoga District, Mandala Studio for a one-off workshop with Stephanie Handjiiska, a dance artist and yoga teacher based in London, UK.
📅 April 25, Monday
⏰ 5:15 p.m. Bulgaria Time with duration 75 minutes
📌 Yoga District, Mandala Studio
🏷️ 20 BGN
Book here: https://bit.ly/369YNlQ
✨ About the workshop:
Yoga Workshop Movement and Silence focuses on yoga Asana and Dhyana practice from the 8 limbs of yoga.
The workshop is Open level, and is suitable both for beginners and already practicing yoga.
The workshop will follow the structure of yoga asana Vinyasa yoga practice, with fluid transitions and long stays in selected asanas. In carefully selected places, the workshop offers the opportunity for free independent movement, listening to the signals of your own body.
Movement and silence alternate in the session as we deepen the sensations of our own bodies.
In the last 15 minutes of the workshop, we will calm our pulse and find Pratyahara – retreat from the senses, looking for Dhyana, a place of inner concentration and peace within.
After the workshop, each participant will receive a specially prepared playlist for dancing and yoga practice, prepared by Stephanie for the occasion.
✨ About Stephanie:
Stephanie has more than 24 years of experience as a professional dancer and choreographer of a number of dance films and dance works for stage.
From 2014 to 2016, Stephanie was a dancer with the National Company for Contemporary Dance – Ballet Arabesque under the direction of Boryana Sechanova. She worked and lived internationally between 2016 and 2019 in China, Japan, Vietnam, Egypt, Slovenia, France, Austria, and the United Kingdom.
In 2020, Stephanie completed a Master’s degree in Contemporary Dance with a degree in Choreography at one of the most prestigious dance schools in the world – London Contemporary Dance School.
Since 2019 she has lived and worked in London, and her work as a choreographer has been selected for the Dance Umbrella 2020 and Resolution 2022 festivals.
In 2022, the new choreography platform Choreodrome selected Stephanie’s new work “Not a Crab, Not a Fish” for production support and residency.
Stephanie’s path to yoga began in 2017 when she was on a professional film contract in Cairo, Egypt. Yoga has a transforming effect on Stephanie’s personal and professional practice – calms emotions, focuses and clears the mind, helps to connect with the spiritual, and offers a way for regular independent practice and silence in the busy life of international dance contracts.
In 2021, Stephanie graduated with a special scholarship from 200 hours of teacher training at TripSpace London through Yoga Alliance International.
Styles of certification – Vinyasa, Yin, Restorative, Pre and Post-natal yoga.
Immediately after graduation, Stephanie began teaching at the yoga studios TripSpace London and The Lodge Space, as well as working with individual students in London.
More about Stephanie’s yoga work: https://www.stephaniehandjiiskayoga.com/
More about her dance work: https://www.stephaniehandjiiska.com/
* The workshop is not suitable for pregnant women in the first trimester of pregnancy.
Photo: Gabriela Ilieva @Gabrielle’s Art

Предстоящи събития